Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 2,38 εκατ. ευρώ το 2019

1
Ανδρομέδα:-Καθαρά-κέρδη-2,38-εκατ.-ευρώ-το-2019

Καθαρά κέρδη 2,38 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Alpha Trust – Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.)

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2019 παρουσιάζονται ακολούθως:

  • Τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, ανήλθαν σε 4,00 εκατ. ευρώ έναντι 436 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.
  • Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,43 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 110 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,38 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 195 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της την 31η Δεκεμβρίου 2019, ανέρχονταν συνολικά σε 1,56 εκατ. ευρώ ενώ το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε άνοδο κατά 24,36% τη χρήση 2019, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε 12,42 εκατ. ευρώ ή 30,95 ευρώ ανά μετοχή στις 31/12/2019.

Στο τέλος του χρήσης 2019, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 94,81% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,80% σε ομόλογα.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.Ε, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. και ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού 300.852 ευρώ ήτοι 0,75 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 5 Ιουνίου 2019. Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18/11/2019 ενέκρινε επιπλέον επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού 300.852 ευρώ ήτοι 0,75 ευρώ ανά μετοχή.

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος 23,20 ευρώ στις 27/02/2020, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -13,29%.

ΠΗΓΗ: